Menu dostępności
  1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Pokaż zdjęcie

Treść strony

Zaproszenie do złożenia oferty  Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037957,  NIP 526‑030-02-04, kapitał zakładowy:  5.301.329.000,00  zł, kapitał wpłacony:  5.301.329.000,00 zł, reprezentowana przez:
Fundację PRO ARTE ET HISTORIA z siedzibą w Krasiczynie, Krasiczyn 179/124, 37-741 Krasiczyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000518786, NIP 795‑252‑97‑11, działającą w imieniu i na rzecz  Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. na podstawie pełnomocnictwa nr 311/2015 z 15 października 2015 roku niniejszym informuje o wszczęciu postępowania zakupowego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z „Regulaminem zakupów w Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA” i jednocześnie zaprasza do przystąpienia do postępowania zakupowego na realizację usługi w zakresie: 1. Opracowania studium historycznego oraz uwarunkowań przyrodniczych i konserwatorskich dla rewaloryzacji zabytkowego parku przy Zamku w Krasiczynie, 2. Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji rewaloryzacji zespołu parkowego przy Zamku w Krasiczynie, dla Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie, zgodnie z wymogami określonymi w Opisie Przedmiotu Zakupu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż termin składania oferty papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 12 sierpnia (środa) 2020 roku o godz. 14.00.

Ofertę proszę złożyć na adres:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Krasiczyn 179/124, 37-741 Krasiczyn
lub adres mailowy:
bartlomiej.cielecki@krasiczyn.com.pl

Opis przedmiotu zakupu

Z poważaniem
Bartłomiej Cielecki

Główny Specjalista ds. Eksploatacji
tel. +48 16 671 83 12 wew. 125, tel. kom. +48 604 190 844
bartlomiej.cielecki@krasiczyn.com.pl www.krasiczyn.com.pl